pv aien program mój prąd

Program Mój Prąd aktualne pytania
i odopwiedzi.

Najważniejsze aktualności ze stron rządowych związanych z programem Mój Prąd:

  • Od 31 marca przyjmowane będą tylko e-wnioski w „Moim Prądzie” – co ma usprawnić przyznawanie dopłat
  • Od 13 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków odbywa się II nabór wniosków
  • Infolinia Mój Prąd zostaje zawieszona – z powodu epidemii Covid-19 do 13.04.2020
  • Wnioski na program „Mój Prąd” są procedowane na bieżąco.

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest program Mój Prąd?

Instrument detykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Jego priorytetowym celem jest konkretne wparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) Program ten mocno stymuluje wzrost ilości mikroinstalacji w Polsce, co bezpośrednio przekłada się
na rozwój energetyki odnawialnej oraz spełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w tym zakresie.

 

Cel Programu Mój prąd

Podstawowym celem jest wzrost ilości produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.

 

Budżet

Budżet programu to kwota do 1 000 000 tys. zł bezzwrotnych dotacji.

 

Beneficjenci

Każda osoba fizyczna która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. Niezbędne jest zawarcie umowy regulującą kwestie związane z podłączeniem do ogólnej sieci energetycznej tworzonej mikroinstalcji.

 

Forma dofinansowania

50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV – nie więcej niż 5 tys. zł na jedną instalację.

 

Dotacja Mój prąd a PIT

Dotacja nie jest opodatkowana, nie wchodzi w skład dochodu co za tym idzie nie płacimy od niej podatku dochodowego.

Dotacja Mój Prąd i wielkość VAT

Na wniosku podajemy kwotę brutto. Wszystkie instalacje zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy VAT dostawa oraz budowa każdej mikroinstalacji OZE objęta jest ujednoliconym 8% podatkiem VAT.

 

Czy ulga w podatku rolnym wyklucza dotację z programu Mój Prąd?

Tak – korzystając z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

 

Sprzedaż domu z instalacją PV dofinansowaną dotacją Mój Prąd w okresie pierwszych 3 lat.
Sprzedaż lub darowizna nieruchomości z instalacją PV dofinansowaną z programu Mój Prąd wymaga przeniesienia okresu trwałości projektu na nowego właściciela, o czym również należy poinformować
NFOŚiGW w formie pisemnej.

 

Mam dwa domy czy mogę uzyskać 2 dotacje?

Tak – dofinasowanie udzielane jest na konkretną instalację.

 

Czy dokumentem potwierdzającym zakup elementów instalcji może być inny dokument niż faktura?

Nie – do wniosku należy dołączyć kopie faktur za dostawę i montaż instalacji.

 

Faktura za wykonanie instalacji jest na inną osobę (współmałżonek, dzieci, konkubent) niż umowa z dotawcą energii.

Najlepiej i najprościej mieć fakturę wystawioną na tą samą osobę. Jeśli nie ma takiej możliwości wykazane dane na fakturze powinny wskazywać że faktura dotyczy wskazanej do dofinansowania
instalacji (np. adres, nazwisko). Dodatkowo we wniosku w punkcie 20 należy zaznaczyć, że Beneficjent jest współwłaścicielem instalacji. Beneficjent powinien również na fakturze napisać wyjaśnienie dlaczego dane się nie pokrywają, oraz oświadczyć, że dana faktura dotyczy tylko jednej instalacji.

 

Co to jest oświadczenie o dokonanej zapłacie?
To poświadczenie zapłaty za instalację, jeśli nie płatność nie była realizowana za pomocą przelewu lecz w gotówce.

 

Gdzie może być zamontowana instalacja – tylko na dachu?
Nie. Instalacja może być zarówno na dachu domu, budynku gospodarczego czy na gruncie.

 

Buduję dom kiedy mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Niezbędne jest posiadanie docelowego przyłącza z operatorem sieci dystrybucji, które umożliwia zamontowanie licznika dwukierunkowego.

 

Jaka moc instalacji ma być wskazana we wniosku?
Moc wskazana to suma mocy zamontowanych paneli. Ważna jest spójność danych z faktycznie zamontowaną instalacją. Jeśli inwerter ma inną moc niż paneli, wpisujemy moc paneli PV.

 

Czy może być więcej niż jedna faktura związana z inwestycją w instalację PV i dofinansowaniem?
Tak.

Źródło informacji: mojprad.gov, fosigw.gov

Udostępnij ten post =>

Skontaktuj
się z Nami

E-mail: biuro@aien.pl

Tel: +48 502 300 360

Ekologia, która ewidentnie się opłaca!

Copyright Aien 2020

Tel: +48 254 667 878 

E-mail: biuro@aien.pl

Polityka prywatności i cookies

Copyright Aien 2020

Tel: +48 254 667 878 biuro@aien.pl